Timothy Bradley – OTR Episodes: 53, 80, 103, 115, 152, 153, 158, 170, 187, 202, 208, 216, 223, 237, 242, 249